Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej

ZMIANA TERMINU SKAŁDANIA I OTWARCIA OFERT 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 05.09.2017r do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2017r o godzinie 11.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Do pobrania:
siwz_komora_dostawa
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” – znak sprawy: ZP/06/2017.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej przelotowej, dwudrzwiowej zgodnie z parametrami wymaganymi przez zamawiającego. Komora przeznaczona będzie do dezynfekcji i dezynsekcji tekstylnych wyrobów odpornych na parametry cyklu. 
Komora dezynfekcyjna do dezynfekcji materacy, koców, poduszek o maksymalnej pojemność: 
7 kompletów łóżkowych zgodnych z normą DIN 58949 (1 kpl.= 1 materac o wymiarach 200 x 90 x 12 cm, 1 poduszka, 1 koc)
Komora dezynfekcyjna zamontowana zostanie w pomieszczeniach piwnicznych w budynku głównym szpitala pomiędzy strefą brudną a czystą, zapewniając walidowane i powtarzalne procesy, podczas ponownej obróbki materacy i wyrobów pościelowych. Maksymalne wymiary komory przelotowej (HxSxG) 2300x2800x2950 
Wykonawca prac jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z wykonawcą prac adaptacyjno-remontowych pomieszczeń. 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV – 33 19 10 00-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia do 24 listopada 2017 r. 
10. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1. nie podlegają wykluczeniu
10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie i montażu komory dezynfekcyjnej. Każde zamówienie w którym była dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej winno spełniać następujące kryteria:
- wartość zamówienia wynosi co najmniej 600 000,00 PLN
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży:
c. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również    wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie   
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
d. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10.b Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena   - znaczenie- 60 %
Okres gwarancji - znaczenie - 5%
Termin wykonania -znaczenie - 35%
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 01.09.2017r. do godz. 09.00. 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.09.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: 
a) zmniejszenie ceny określonej w umowie – w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających 
z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej, udoskonalenie przedmiotu umowy, zmian przelicznika kursu euro, obniżenie podatku VAT, obniżenie cła
b) wydłużenie terminu gwarancji określonego w umowie,
c) za zgodą Zamawiającego dostarczenie przedmiotu umowy o parametrach wyższych niż określone w ofercie,
d) w przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy.
e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z obowiązującymi przepisami, 
f) zwiększenie zakresu obowiązków Wykonawcy, które wyniknęły w trakcie realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć w dacie jej zawarcia,
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2017 r. pod numerem ogłoszenia: 577120-N-2017
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.