Dostawa sprzętu jednorazowego użytku-postępowanie uzupełniające

Do pobrania:

siwz_sprzet_post.uzupelniajace

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.    Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 
postepowanie uzupełniające” – znak sprawy: ZP/01/2017.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do siedziby szpitala. 
Każda ze wskazanych poniżej części zamówienia określana mianem „Zadania” opisana jest szczegółowo w formularzu cenowym, który zawiera opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania zamawiającego. . 
Zadanie nr 5 Pojemniki do nawilżania i inhalacji i zestawy do popłuczyn    CPV 33157000-5
Zadanie nr 11    Rękawice specjalistyczne   CPV  33141410-0
Zadanie nr 13    Wyroby diagnostyczne   CPV 33124130-5
5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania
6.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
7.    Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2017 r. 
8.    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
8.1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy,   którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
8.2    O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w następującym zakresie:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Z Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Z Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
c)    zdolności technicznej lub zawodowej. 
Z Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
8.3    O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
a.    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
8a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
8A.1.    Wykaz oświadczeń składanych    przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1-5.2 SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
8A.1.1.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
8A.1.2.    Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
8A.1.3.    W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a.    oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania  spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
b.    certyfikatem na zgodność z normą ISO 13485 lub ISO 9001+13485 lub oświadczenie o posiadaniu certyfikatu z wyszczególnieniem zadań wraz z pozycjami, które obejmuje posiadany certyfikat
8A.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca musi:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ - „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”    
9.    Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
10.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena                                  - znaczenie-    60 %
Termin dostawy                            - znaczenie -    20%
Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 13485 lub ISO 9001+13485    - znaczenie -    20%    
11.    Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 17.01.2017r. do godz. 09.00. 

12.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.01.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

13.    Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
14.    Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
15.    Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
16.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
17.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
18.    Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań, materiałów i urządzeń technicznych
 o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego materiał, sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
19.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2017 r. pod numerem ogłoszenia:   3585-2017  

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.