Pielęgniarka Oddziałowa B

Data publikacji: 11.04.2018

 

 

DYREKTOR

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy, Wolica 113 poczta 62-872 Godziesze Małe

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ:

  • Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy B

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182 ze zm.).

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami(Dz. U. Nr 151 poz 896) .

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w §12 rozporz.Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.), tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej , w tym prawo wykonywania zawodu,

  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem, przy czym na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być obowiązany do przedstawienia oryginałów.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo wolny od pracy dzień, wówczas termin upływa dnia następnego.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją:

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy "B”
oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym

na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica 113 p-ta 62-872 Godziesze Małe

w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu

terminu składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Zespołu Zakładów w Wolicy.

Nr telefonów : 62 761 25 05, 62 761 25 30, 62 761 25 32

Mieszkania nie zapewniamy.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.