Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala

Do pobrania:
siwz_sprzatania_2017

zalacznik_4a.zip

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.    Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/03/2017.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4.    Zakres usługi obejmuje utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym 4 oddziałów szpitalnych (147 łóżek), Działu Diagnostyczno-Leczniczego ( ilość badań endoskopowych w skali roku 1250), Izby Przyjęć (ilość przyjmowanych pacjentów w skali roku 4-5 tysięcy), Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Mikrobiologii, Apteki wraz z ich wyposażeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia automatycznego analizatora hematologicznego do Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
5.    Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV 90.90.00.00-6.  
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
8.    Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31.10.2018 r.  . 
9.    Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
9.1.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
9.2.    spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c)    zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 3 usług objętych zamówieniem świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 3 szpitali o podobnej ilości łóżek (140 lub więcej), świadczących całodobową opiekę nad pacjentem o rocznej wartości usługi 500 000 zł. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
11.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
11.1.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
11.2.    Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
11.3.    Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również    wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie   
11.4.    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu nr 14 oraz oświadczeniu Nr 15,
11.5.    W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca musi:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ - „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”.              
12.    Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
13.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena                      - znaczenie -    60 %
b. Koncepcja wykonania usługi        - znaczenie -    40%
14.    Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 14.04.2017r. do godz. 09.00. 

15.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.04.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

16.    Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

17.    Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 

18.    Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 

19.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

20.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

21.    Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
22.    Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia: 
a)    zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku podatkowego, przy niezmienionej cenie netto.  
b)    zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie właściwych przepisów prawa – w takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego tj. wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio o % wzrost minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na liczbę pracowników z uwzględnieniem udziału wynagrodzenia w cenie usługi w ramach umowy. 
c)    Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego 
tj. wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio o % wzrost składek w przeliczeniu na liczbę pracowników z uwzględnieniem udziału wynagrodzenia w cenie usługi w ramach umowy.
23.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2017 r. pod numerem ogłoszenia: 60733-2017

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.